Kashgar, Xinjiang. 2010. (Grace H. Zhou)

Kashgar, Xinjiang. 2010. (Grace H. Zhou)